home

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของแขวงทางหลวงชนบทยโสธร ในเทศกาลสงกรานต์ 62

วันที่ : 12 เม.ย. 2562 15:00

2 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธี บรมราชาภิเษก” ณ บริเวณ ท่าคำทอง วัดศรีธรรมาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

วันที่ : 03 เม.ย. 2562 09:30

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จัดกิจกรรม big cleaning day และ กิจกรรม 5 ส.

วันที่ : 01 มี.ค. 2562 12:00

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 47 ปี

วันที่ : 01 มี.ค. 2562 10:45

โครงการ จิตอาสา รักษ์ทาง - รักถิ่น ของแขวงทางหลวงชนบทยโสธร

วันที่ : 28 ก.พ. 2562 15:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสูง ตำบลกุดชุม - บ้านแดง ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ : 20 พ.ย. 2561 17:14

logo
ประกาศโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขี้เหล็ก ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว - บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

วันที่ : 20 พ.ย. 2561 17:12

logo
ประกาศโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนมะซ่อม ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา - บ้านหนองสองห้อง ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

วันที่ : 20 พ.ย. 2561 17:11

logo
ประกาศโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโซง ตำบลทุ่งมน - บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

วันที่ : 20 พ.ย. 2561 17:10

logo
ประกาศโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดชุม ตำบลกุดชุม - บ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร

วันที่ : 20 พ.ย. 2561 17:09

logo
ประกาศโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเวินชัย ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย - บ้านดงมะหรี่ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

วันที่ : 20 พ.ย. 2561 17:08

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ยส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 – บ้านกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 17:05

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ยส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 – บ้านคำหัวคู อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 17:01

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ยส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 – บ้านหนองนาคำ อำเภอกุดชุม,เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 17:00

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ยส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 – บ้านห้องแซง อำเภอไทยเจริญ,เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 16:58

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
บัญชีครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ประจำปี 2561 ของแขวงทางหลวงชนบทยโสธร

วันที่ : 14 ก.พ. 2562 11:30

logo
สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย

https://youtu.be/e1XPW5nFWAc

วันที่ : 26 ก.ย. 2561 10:30

logo
สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย

https://youtu.be/e1XPW5nFWAc

วันที่ : 26 ก.ย. 2561 10:30

จังหวัดยโสธรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 -23 ต.ค. 61 ณ ที่ว่าการจังหวัดยโสธร และวันที่ 24 ต.ค. 61 ณ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 16:45

logo
ไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยี ดิจิตอล

https://youtu.be/pXOALjm2doM

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 11:15

logo
บทเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า”

https://youtu.be/2Mc9GGvRw64

วันที่ : 03 ส.ค. 2561 16:45

logo
วิสัยทัศน์คมนาคม ชุด "4 ปี + อนาคต คนไทยได้อะไร"

https://youtu.be/GxBxtIagXtw

วันที่ : 31 ก.ค. 2561 16:45

logo
เพลง สดุดีจอมราชา ใช้ทดแทนเพลงสดุดีมหาราชา สำหรับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าหัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 ก.ค.61

https://youtu.be/zuYROULhkI8

วันที่ : 23 ก.ค. 2561 09:00

logo
การเผยแพร่บทความด้านกฎหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ : 13 ก.ค. 2561 14:15

logo
การเผยแพร่บทความด้านกฎหมาย ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 12:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home