home

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายพิชัย สุขอยู่ ผส.ที่ 7 (อุบลราชธานี) และคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานเพื่อสร้าง เอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตรวจสอบสายทางของ ขทช.ยส.

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 16:45

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายพิชัย สุขอยู่ ผส.ที่ 7 (อุบลราชธานี) และคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานเพื่อสร้าง เอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแขวงทางหลวงชนบทยโสธร

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 16:45

22 สิงหาคม 2561 เดือนมหามงคล แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” “โครงการพัฒนาและส่งเสริม การใช้หญ้าแฝกในงานโครงการของกระทรวงคมนาคม” ประจำปี 2561

วันที่ : 22 ส.ค. 2561 13:30

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

วันที่ : 12 ส.ค. 2561 10:45

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ : 12 ส.ค. 2561 10:45

ข่าวทั้งหมด
logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ยส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 – บ้านกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 17:05

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ยส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 – บ้านคำหัวคู อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 17:01

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ยส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 – บ้านหนองนาคำ อำเภอกุดชุม,เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 17:00

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ยส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 – บ้านห้องแซง อำเภอไทยเจริญ,เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 16:58

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ยส.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านตาลบก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 16:56

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัย ป้ายและเครื่องหมายจราจร ถนนสายยส.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 – บ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 16:54

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัย ป้ายและเครื่องหมายจราจร ยส.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 – บ้านหัวดอน อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 16:52

logo
แบบ ปปช. 01 งานอำนวยความปลอดภัย ป้ายและเครื่องหมายจราจร ถนนสายยส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 292 – บ้านโสกน้ำขาว อำเภอเมือง,ทรายมูล,กุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 16:50

logo
แบบ ปปช. 01 ิจกรรมบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ยส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 292 - บ้านโสกน้ำขาว อำเภอเมือง,ทรายมูล,กุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 16:42

logo
แบบ ปปช. 01 กิจกรรมทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านสวาท อำเภอป่าติ้ว,ไทยเจริญ,เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 16:40

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยี ดิจิตอล

https://youtu.be/pXOALjm2doM

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 11:15

logo
บทเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า”

https://youtu.be/2Mc9GGvRw64

วันที่ : 03 ส.ค. 2561 16:45

logo
วิสัยทัศน์คมนาคม ชุด "4 ปี + อนาคต คนไทยได้อะไร"

https://youtu.be/GxBxtIagXtw

วันที่ : 31 ก.ค. 2561 16:45

logo
เพลง สดุดีจอมราชา ใช้ทดแทนเพลงสดุดีมหาราชา สำหรับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าหัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 ก.ค.61

https://youtu.be/zuYROULhkI8

วันที่ : 23 ก.ค. 2561 09:00

logo
การเผยแพร่บทความด้านกฎหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ : 13 ก.ค. 2561 14:15

logo
การเผยแพร่บทความด้านกฎหมาย ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 12:00

คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

วันที่ : 14 มิ.ย. 2561 09:45

logo
เรามารู้จักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานกัน

วันที่ : 18 พ.ค. 2561 12:00

logo
การเผยแพร่บทความด้านกฎหมาย ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 02 พ.ค. 2561 15:15

5 เมษายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 11:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home