home

18 กรกฎาคม 2561 08.00 น. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา มอบหนังสือสำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ : 18 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ร่วมกับจังหวัดยโสธร ต้อนรับองคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูตร พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 16:30

10 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสายทาง สาย ยส. 2023 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - เข้าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรีพร้อมคณะอนุกรรมการ ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 16:15

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทยโสธร นำโดย นายปรีชา มูลสาร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร และบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทยโสธร ร่วมกับชาวบ้านนาโป่ง ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ ดอนปู่ตา

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 15:15

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 3 (ส่วนกลาง) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทยโสธร

วันที่ : 14 มิ.ย. 2561 09:45

ข่าวทั้งหมด
logo
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ยส.4035 แยก ทล.2351 - บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง, มหาชนะชัย จ.ยโสธร

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 11:34

logo
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ยส.4014 แยก ทล.2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย, ค้อวัง จ.ยโสธร (พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ)

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 11:32

logo
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ยส.3012 แยก ทล.202 – บ้านทรายมูล อ.ป่าติ้ว, เมืองยโสธร, ทรายมูล จ.ยโสธร (พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ)

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 11:29

logo
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านกุดชุม - บ้านผักกะย่า ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

วันที่ : 24 พ.ย. 2560 15:11

logo
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านม่วงกาซัง - บ้านสวาท ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

วันที่ : 24 พ.ย. 2560 15:10

logo
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองแข้ - บ้านโนนยาง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

วันที่ : 24 พ.ย. 2560 15:09

logo
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองบ่อ - บ้านนาโป่ง ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

วันที่ : 24 พ.ย. 2560 15:08

logo
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนกลอย - บ้านท่าเยี่ยม ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

วันที่ : 24 พ.ย. 2560 15:07

logo
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองขอน - บ้านหนองเรือ ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

วันที่ : 24 พ.ย. 2560 15:06

logo
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคำแดง - บ้านคำแขนศอก ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

วันที่ : 24 พ.ย. 2560 15:03

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
การเผยแพร่บทความด้านกฎหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ : 13 ก.ค. 2561 14:15

logo
การเผยแพร่บทความด้านกฎหมาย ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 12:00

คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

วันที่ : 14 มิ.ย. 2561 09:45

logo
เรามารู้จักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานกัน

วันที่ : 18 พ.ค. 2561 12:00

logo
การเผยแพร่บทความด้านกฎหมาย ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 02 พ.ค. 2561 15:15

5 เมษายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 11:00

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2561

วันที่ : 12 ก.พ. 2561 11:30

logo
เผยแพร่บทความด้านกฎหมาย โดยแขวงทางหลวงชนบทยโสธร

วันที่ : 06 ก.พ. 2561 11:00

logo
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ รับสมัครระหว่าง 1 ม.ค.61 - 25 ก.พ.61

วันที่ : 18 ม.ค. 2561 15:00

ลอยกระทงปีนี้ กรมทางกลวงชนบท ขอขอบคุณที่....

วันที่ : 03 พ.ย. 2560 10:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home